Zes miljoen voor opknapbeurt Nationaal Park De Alde Feanen!

3,2 miljoen Europese subsidie

EARNEWÂLD (NL) – Natuurgebied De Alde Feanen rondom Earnewâld krijgt  3,2 miljoen euro subsidie vanuit Europa. De Europese Commissie heeft dit onlangs besloten. De provincie Fryslân deed in september 2012 namens provincie, Gemeente Boarnsterhim, It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân en STOWA een aanvraag. De vijf partijen stellen ook ruim 3 miljoen euro beschikbaar.

De STOWA, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.
De investering is bedoeld om de waterkwaliteit, de variatie in plant- en diersoorten en de bevaarbaarheid van het gebied te verbeteren. De aanvraag is opgesteld onder regie van Het Friese Merenproject. Het projectbureau is in belangrijke mate ondersteund door  de Dienst Landelijk Gebied en de Gebiedscommissie Alde Feanen.
Gedeputeerde Kramer: “Der is in soad wurk ferset om dit subsydzje te krijen. De takenning is de kroan op dat wurk. It subsydzje lit sjen dat de Alde Feanen net allinne foar ús mar ek foar  Europa in wichtich gebiet is.”

De Alde Feanen is het eldorado voor watersporters die natuur en gezelligheid belangrijker vinden dan snelheid. De Alde Feanen is het eldorado voor watersporters die natuur en gezelligheid belangrijker vinden dan snelheid.
De Alde Feanen is het eldorado voor watersporters die natuur en gezelligheid belangrijker vinden dan snelheid.

Investeren in natuur
De subsidie maakt het mogelijk een groot aantal maatregelen te nemen om de waterkwaliteit en het leefgebied voor dieren in de Alde Feanen te verbeteren. Een aantal (niet bevaarbare) plassen in het midden van het gebied wordt tijdelijk droog gezet. Wanneer er weer riet groet, worden deze voormalige polders langzaam weer onder water. De oever van de Grutte Krite krijgt oeverbescherming, zodat achter de oever waterrietvelden ontstaan.

In de zogenoemde petgaten komt meer ruimte voor waterplanten. Hiervoor wordt gebaggerd. In de zomer wordt het water in de petgaten doorgespoeld. De soorten waterplanten die verdwenen zijn, worden opnieuw geplant. Ruim 25 hectare verouderd veenmosrietland wordt verwijderd. Hierdoor kan er nieuw veenmosrietland ontstaan. Op 30 hectare blauwgrasland wordt het water gefilterd voor het verbeteren van de waterkwaliteit.

Alde Feanen aantrekkelijker voor watersporters
Met het project wordt ook de bevaarbaarheid van het gebied verbeterd. In de bevaarbare delen van de wateren wordt gebaggerd. Aanvullend op deze aanvraag wordt er ook gebaggerd in de gemeentelijke vaarwegen (Tytsjerksteradiel, Boarnsterhim, Smallingerland). Door verbetering van de waterkwaliteit, meer variatie in het landschap en de grotere bevaarbaarheid wordt De Alde Feanen veel aantrekkelijker voor de watersporters.

Info:
http://www.np-aldefeanen.nl/documents/home.xml?lang=nl
www.grouholland.nl
www.frieslandholland.nl
www.frieslandtravel.com
www.boatcharterholland.nl

Veel subsidie voor Friesland-presentatie op Boot D...
Watersportman Jaap Goos duikt in NUON-miljoenen