Gemeente Súdwest-Fryslân dringt bij provincie aan op uitstel keuze windmolens!

Enorm windpark IJsselmeer schaadt recreatie en toerisme in Friesland

Wethouder Gea Akkerman-Wielinga (CDA) van de gemeente Súdwest-Fryslân luidt de noodklok. Zij heeft ruimtelijke ontwikkeling, wonen, onderwijs, onderwijshuisvesting, jeugdbeleid en jeugdzorg in portefeuille.
Wethouder Gea Akkerman-Wielinga (CDA) van de gemeente Súdwest-Fryslân luidt de noodklok. Zij heeft ruimtelijke ontwikkeling, wonen, onderwijs, onderwijshuisvesting, jeugdbeleid en jeugdzorg in portefeuille.


SNEEK (NL) - Provinciale Staten van Fryslân besluiten woensdag 18 juni 2014 over de provinciale opgave voor windenergie. Het gaat om het bouwen van windmolens die 530,5 Megawatt opleveren én om het instemmen met de structuurvisie Wind op het IJsselmeer. Deze structuurvisie maakt het bouwen van windmolens in het IJsselmeer mogelijk. Deze molens moeten samen 400 Megawatt opleveren. Súdwest-Fryslân vindt dat Provinciale Staten hierover nu nog geen besluiten moeten nemen.

De gemeente met de IJsselmeerplaatsen Makkum, Workum, Hindeloopen en Stavoren, heeft grote bezwaren tegen het park in het IJsselmeer. “Het schaadt de belangen voor recreatie en toerisme en de natuur, veroorzaakt hinder voor de omgeving en de scheepvaart en  betekent een grote visuele verstoring.”

Nu besluiten is onverstandig
Provinciale Staten van Fryslân moeten de discussie over de keuze voor windmolens in het IJsselmeer of op het land een eerlijke kans geven. Wethouder Gea Akkerman-Wielinga van Súdwest-Fryslân roept de Friese Statenleden hiertoe op. “Wij zijn er tegen dat Provinciale Staten nu al het besluit nemen om de windmolens voor het grootste deel in het IJsselmeer te bouwen. Onze gemeenteraad en inwoners bevestigen dit ook steeds weer aan ons. Verantwoordelijkheid nemen doen we met zijn allen. Minister Kamp van het Ministerie van Economische Zaken geeft Fryslân een half jaar extra de tijd om goed onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens. Maak daar gebruik van!”

Fryslân foar de Wyn
De provincie heeft het proces voor wind op land in handen gegeven van Fryslân foar de Wyn. Zij organiseren regiobijeenkomsten waarbij initiatiefnemers hun plannen presenteren aan omwonenden en andere belangstellenden. Eind juni 2014 vindt de laatste bijeenkomst plaats. Tijdens de zomermaanden buigt een adviescommissie onder leiding van Pieter Winsemius zich over de plannen. In oktober brengen zij hun advies aan de provincie uit. Voor het eind van het jaar kan de provincie dan een afgewogen besluit nemen over alle plannen op water én land. Wethouder Akkerman stelt: “Als Súdwest-Fryslân zullen wij bij ieder plan kijken of er voldoende draagvlak onder de inwoners is.

Meer bevoegdheid voor gemeenten
De besluitvorming over windenergie ligt nu volledig in handen van de provincie. Woensdag nemen Provinciale Staten ook een besluit over de verordening Romte. Hierin wordt geregeld dat de provincie besluit over alle plannen voor windmolens en windmolenparken tot 100 MW. Súdwest-Fryslân vindt dat dit een bevoegdheid van de gemeenten moet zijn. Wethouder Gea Akkerman roept Provinciale Staten daarom nu op pas op de plaats te maken. “Draagvlak onder de inwoners is van essentieel belang. Daarom moeten er meer bevoegdheden voor de gemeente komen.”

Info gemeente Súdwest-Fryslân: http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/
Info recreatie en toerisme in Súdwest-Fryslân: www.friesemeren.eu

Voorpret en fantaseren over vakantie bijna net zo ...
Redactie Mototurismo uit Italië test nieuwe motorr...